Το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΠΟΨΗ Α.Ε. υλοποιεί
Ταχύρυθμα – Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, στην μη Τυπική εκπαίδευση , για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ).

Αφορά σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να εργαστούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) , στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) και σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για θέσεις διευθυντών/ υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

1ο Σεμινάριο: Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ).

2o Σεμινάριο: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ).

3ο Σεμινάριο: Εκπαίδευση και Διοίκηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3, βάσει προκήρυξης ΔΣΕΚ).

4ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης ) . Για εκπαιδευτές που ασχολούνται σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

5ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Ψυχολογίας
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης , αφορά ψυχολόγους εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ.

6ο Σεμινάριο: Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ):

• Λήψη Αποφάσεων Ηγεσία (Leadership)
• Διαχείριση Κρίσεων (CrisisManagement)
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM)
• Διαχείριση Χρόνου (TimeManagement)
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Εισαγωγή στις Πωλήσεις
• Ασφάλεια σε Εργοτάξια
• Τεχνικές Πωλήσεων
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• Στρατηγικές Προώθησης
• Βασικές Αρχές Marketing
• Διαφήμιση και Επικοινωνία
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM)
• Σχεδιασμός, Έλεγχος & Βελτίωση Ποιότητας
• Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας
• Ανάπτυξη ‐ Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
• Ασφάλεια Εξοπλισμού Εργασίας
• Πρόληψη Επαγγελματικού Κινδύνου & Επικίνδυνοι Παράγοντες στους Χώρους Εργασίας
• Εισαγωγή στην Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία
• Οργάνωση Λειτουργιών Αποθήκευσης

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχονται:
• Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το κάθε σεμινάριο, διάρκειας 200 ή 300 ωρών (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάσει προκήρυξης: 2 ή 3 μόρια ανά τίτλο σεμιναρίου).

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω Τηλεκατάρτισης.

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Αίτηση Συμμετοχής