ΠΡΟΦΙΛ

Το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κέντρο Ξένων Γλωσσών με έδρα το Νομό Ημαθίας. Ιδρύθηκε το 2013 και έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Είναι πιστοποιημένο από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 2000178 και λειτουργεί ως αδειοδοτημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών με κωδικό Πιστοποίησης 2308755.Επίσης είναι ενταγμένο στο μητρώο Φορέων παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Συ.Ε.Π) τοΥ ΕΟΠΠΕΠ.

Βασική αρχή του ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότατα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – κατά ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019  με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι η παροχή υπηρεσιών σε :

 

  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε κλαδους όπως Τουρισμός, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση, Μεταφορές, Υγεία & Πρόνοια, Αγροτικά επαγγέλματα, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός & Αθλητισμός.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός,  διασύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Όραμα μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Για όλους εμάς τους ανθρώπους του ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, αυτό αποτελεί θεμέλιο επαγγελματικής εξέλιξης και στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και σίγουρες προοπτικές για το μέλλον.

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*