Σεμιναρια
  • Register

semi1

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Για εργαζόμενους και εργοδότες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει επιμόρφωση 10 ωρών. Στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης και εξετάσεις που προκηρύσσει ο ΕΦΕΤ.

Υγιεινή Ασφάλεια Τροφίμων με την Πιστοποίηση του ΕΦΕΤ– Επίπεδο 1.
Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος αναλαμβάνει να υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων – Επίπεδο 1.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΑ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 /ΦΕΚ 2718/8-10-2012 )
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α της υπ’ αριθμ.15523/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Για την πιστοποίηση ραντιστών στην ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων
  • Απαραίτητο για την αγορά γεωργικών φαρμάκωνΑΓΡΟΤΕΣ.jpg

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι  χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.